Kiến thức chung

Con vẹt trong tiếng anh đọc là gì

Tiếng AnhSửa đổi

parrot

 • Tiếng AnhSửa đổi
 • Cách phát âmSửa đổi
 • Danh từSửa đổi
 • Ngoại động từSửa đổi
 • Tham khảoSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈpɛr.ət/
[ˈpɛr.ət]

Danh từSửa đổi

parrot  /ˈpɛr.ət/

 1. Con vẹt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).

Ngoại động từSửa đổi

parrotngoại động từ /ˈpɛr.ət/

 1. Nhắc lại như vẹt, nói như vẹt.
 2. Dạy (ai… ) nhắc lại như vẹt; dạy (ai… ) nói như vẹt.

Chia động từSửa đổiparrot

Dạng không chỉ ngôi
Động từ nguyên mẫu to parrot
Phân từ hiện tại parroting
Phân từ quá khứ parroted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại parrot parrot hoặc parrotest¹ parrots hoặc parroteth¹ parrot parrot parrot
Quá khứ parroted parroted hoặc parrotedst¹ parroted parroted parroted parroted
Tương lai will/shall²parrot will/shallparrot hoặc wilt/shalt¹parrot will/shallparrot will/shallparrot will/shallparrot will/shallparrot
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại parrot parrot hoặc parrotest¹ parrot parrot parrot parrot
Quá khứ parroted parroted parroted parroted parroted parroted
Tương lai weretoparrot hoặc shouldparrot weretoparrot hoặc shouldparrot weretoparrot hoặc shouldparrot weretoparrot hoặc shouldparrot weretoparrot hoặc shouldparrot weretoparrot hoặc shouldparrot
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại parrot lets parrot parrot
 1. Cách chia động từ cổ.
 2. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tham khảoSửa đổi

 • Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)
Hoa Kỳ [ˈpɛr.ət] Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to parrot Phân từ hiện tại parroting Phân từ quá khứ parroted Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại parrot parrot hoặc parrotest¹ parrots hoặc parroteth¹ parrot parrot parrot Quá khứ parroted parroted hoặc parrotedst¹ parroted parroted parroted parroted Tương lai will/shall²parrot will/shallparrot hoặc wilt/shalt¹parrot will/shallparrot will/shallparrot will/shallparrot will/shallparrot Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại parrot parrot hoặc parrotest¹ parrot parrot parrot parrot Quá khứ parroted parroted parroted parroted parroted parroted Tương lai weretoparrot hoặc shouldparrot weretoparrot hoặc shouldparrot weretoparrot hoặc shouldparrot weretoparrot hoặc shouldparrot weretoparrot hoặc shouldparrot weretoparrot hoặc shouldparrot Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹ Hiện tại parrot lets parrot parrot

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button